Skip to main content

ᐊᒻᒫᓕᒃ ᐳᓚᕋᕝᕕᖓ

ᐊᒻᒫᓕᒃ ᐳᓚᕋᕝᕕᖓ ᐱᒋᐊᕝᕕᒋᓗᒍ ᐃᐅᔪ ᐳᓛᓐᓂᐊᓪᓗᒍ ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ. ᐳᓚᕋᕝᕕᒃ ᐱᕕᖃᑦᑎᑦᑎᕙᑦᑐ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᑦᑕᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᑦᑕᐅᕙᑦᑐᒥᓂᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ, ᑐᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᒻᒥᔪ ᑐᓃᑦ ᐃᓅᓯᒥᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓄ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᑦᑕᐅᔪᓄ. ᑕᕝᕙᓂ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕝᕕᑕᖃᒻᒥᔪ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᒻᒪᕆᒃᑯᕕᑦᑕᖃᒻᒥᔪ.

ᐊᒻᒫᓕ ᐳᓚᕋᕝᕕᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑦᑎᖏ ᑐᕌᑦᑎᑦᑎᔪᓐᓇᑦᑐ ᖃᓪᓗᓈᓕᕆᔨᓂ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᑎᓂᐊᓪᓗᑎ ᕿᑭᑦᑕᓄᑦ, ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ ᒥᓐᖑᐃᓯᕐᕕᖓᓄ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᓐᓂᐊᖅᑲ ᐳᓚᕋᕝᕕᐅᔪᖅ ᑎᑭᓚᐅᓐᖏᓂᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᑕᒪᐅᓐᖓᕈᕕᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᓪᓗᒋ ᐱᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᓐᓂᕆᔭᓐᓄᑦ.

ᑕᑯᒋᐊᒃᑭ ᐳᓚᕋᑦᑎᓄ ᑐᕌᑦᑕᕐᕕᐅᔪᐃ ᑐᑭᓯᒋᐊᓐᓂᐊᓪᓗᓂ ᐅᖄᓚᐅᑎᖏᓐᓂ.

ᐊᒻᒫᓕᒃ ᐳᓚᕋᕝᕕᖓ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 473-8737
ᑐᐊᕕᑦᑐᒃᑯ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 473-8685