Skip to main content

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ

ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᐸᖕᓂᕐᑑᒥ
ᑐᕌᕈᑎ 253, ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ
ᓄᓇᕗᑦ, X0A0R0
ᑲᓇᑕ

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 473-8953
ᑐᐊᕕᑦᑐᒃᑯ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 437-8832

ᐊᖏᔪᖅᑳᖅᑯᑏᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑦᑏᑦ


ᐊᓪᓚᑦᑎ
(867) 473-8953
pang_sao@qiniq.com

ᑭᐊᓐᑎᕋ ᐃᒧᕆ
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ
(867) 473-8953 (fax 8382)
pangedo@qiniq.com

ᑖᒥ ᐆᑯᓗᒃᔪᒃ
ᐸᕐᓇᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓄ ᓄᓇᐅᔪᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᔨ
(867) 473-8953
pang_pla@qiniq.com


ᐱᓐᖑᐊᑦᑐᓕᕆᔨ
(867) 473-8953
pang_rec_coord@qiniq.com

ᕆᑭ ᕙᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓ
(867) 473-8953
pang_findirector@qiniq.com

ᔭᐃᒥ ᐃᕕᒃ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
(867) 473-8953
pang_finofficer@qiniq.com

ᕇᑕ ᐊᓂ ᓇᑲᓱᒃ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
(867) 473-8953
pang_finclerk@qiniq.com

ᑕᕕᑦ ᖁᓪᓗᐊᓕᒃ
ᐸᐃᓛᓕᕆᔨ
(867) 473-8415
pang_bylaw@qiniq.com


ᓄᓇᓯᐅᑎᖃᕐᕕᐅᑉ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓ
(867) 473-8986
pang_foreman@qiniq.com

ᓵᓕ ᖁᒻᒧᐊᑦᑐᖅ
ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓ
(867) 473-8916
pang_dpw@qiniq.com

ᐲᑕ ᑲᓇᔪᒃ
ᖃᖓᑕᓯᐅᒃᑯᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
pang_airport@qiniq.com

ᕇᑕ ᑯᓂᓗᓯ
ᑭᐅᔨ
(867) 473 8953
pang_reception@qiniq.com


ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᑦᑐᐃᓕᕆᓂᒻᒧ ᑐᕌᑦᑕᕐᕕᓕᕆᔨ
(867) 473-8018
pangkjc@qiniq.com


ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᓕᕆᔨ
(867) 473-8940