Skip to main content

ᐊᔪᕆᓪᓗᒋ ᓄᓇᓐᖑᐊᑦ

ᐅᕙᓂ ᐊᔪᕆᒍᓐᓇᑦᑐᑎ ᓄᓇᓐᖑᐊ ᐸᖕᓂᕐᑑᓐᖑᐊᓂ. ᓇᕿᓪᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕝᕖᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᐊᓪᓗᒍ 'Save Link As' ᐊᔪᕆᓐᓂᐊᓪᓗᒋ ᐃᕝᕕ ᖃᕋᓴᐅᔭᖓᓄ.

ᑕᒪᐃᑎᒍ ᓄᓇᓐᖑᐊᖅ ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ (PDF)
ᓇᑖᓕᑦᑐᔅᓯᒪᔪ ᓄᓇᓐᖑᐊᖅ ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ (PDF)