Skip to main content

ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ

ᑐᕌᕈᑏᑦ ᓴᐅᒥᐊᓃᑦᑐ ᐊᑐᕈᓐᓇᑦᑕᑎ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑦᑎᖏᓐᓂ, ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ, ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄ.