Skip to main content

ᓄᓇᓐᖑᐊᑦ

ᓄᓇᓐᖑᐊᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕝᕕᖓᓂ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᑦᑐᑎ ᐊᔪᕆᒐᔅᓴᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯ ᓄᓇᓐᖑᐊᓂ ᐸᖕᓂᕐᑑᓐᖑᐊᓂ. ᓂᕈᐊᓪᓗᒍ ᓇᓪᓕᐊ ᓄᓇᓐᖑᐊ ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᐊᓪᓗᒍ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕝᕕᐅᑉ ᑕᓕᑉᐱᐊᓃᑦᑐ.