Skip to main content

ᒪᐃᔭᐅᑉ ᐅᖃᐅᓯᖓ

ᑐᓐᖓᓱᒋᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᐸᖕᓂᕐᑑᒧ

ᐅᕙᓐᓂ ᑭᒡᒐᑐᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᖓ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑎᖏᓐᓄ, ᖁᕕᐊᓱᑉᐳᖓ ᐃᓕᓐᓂ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᒋᐊᔅᓴ ᐅᕙᒍ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯ ᕿᒻᒥᕐᐊᒐᖃᕐᕕᖓᓂ. ᓂᕆᐅᑉᐳᖓ ᐃᕝᕕ ᐳᓚᕋᓐᓂᕆᓂᐊᑦᑕᖓᓄ ᐃᓚᖃᓐᓂᐊᑐᔅᓴᐅᕗ ᐳᓛᕆᐊᓪᓗᑎ ᓄᓇᓕᒋᔭᑦᑎᐊᕚᓗᑦᑎᓐᓄ.

ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ, ᐃᓂᖃᑦᑐ 40 ᑭᓛᒥᑕᒥ ᐅᖓᓯᓐᓂᖃᑦᑐ ᐅᑭᐅᑦᑕᕐᑑᑉ ᑭᓪᓕᓐᖑᐊᖓᓂ, ᐃᓂᓕᒃ ᑎᓂᔾᔭᕐᕕᐅᑉ ᖃᖅᑲᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᖕᓂᕐᑑᑉ ᑲᖏᑦᑐᖓᓂ. ᓄᓇᒋᔭᕗᑦ ᑕᑯᔪᒥᓇᒻᒪᕆᑦᑐ ᑕᐃᒪᐃᒻᒪ ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ ᑕᐃᔭᐅᕙᑦᑐ “ᓲᐃᑦᔅᓱᓚᓐ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᒥ”.

ᐅᑭᐅᑦᑕᕐᑐᒥᐅ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᕗᑦ ᐅᑯᐊᖃᐃ ᑐᑦᑐᐃᑦ, ᓇᓄᐃᑦ, ᓇᑦᑏᑦ, ᐊᕐᕖᑦ, ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒡᓚᓐᖑᐊᑦ. ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ ᐊᒥᓱᓂ ᑎᒻᒥᐊᖃᒻᒥᔪᖅ: ᐊᕿᕐᕇᑦ, ᓂᕐᓖᑦ, ᑐᓗᒐᐃᑦ, ᓇᐅᔭᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏ ᖃᓄᐃᑦᑐᕈᓘᔭᐃ ᖁᐸᓄᐊᑦ, ᑕᐃᑐᐃᓐᓇᓪᓗᒋ ᐃᓚᐃᓐᓇᖏᑦ. ᐆᒪᔪᓂᑦ ᑕᑯᕋᓐᓈᕕᔅᓴᓕᐊᓗᒃ ᐳᓚᕋᑦᑎᓄ. ᓄᓇᓕᓐᓄ ᐳᓛᕆᐊᑦᑐᓄ ᖃᓪᓗᓈᓕᕆᔩᑦ ᐊᐅᓪᓚᐅᔾᔨᔪᓐᓇᑦᑐ ᐃᖃᓪᓕᐊᕈᔾᔨᓗᑎ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᐊᐅᓚᓴᕆᐊᕈᓐᓇᑦᑐᑎ ᓄᓇᓕᐅᔫᑉ ᓯᔾᔭᖓᓄ.

ᖃᓂᔅᓴᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᔪᐃᑦᑑᑉ ᒥᓐᖑᐃᓯᕐᕕᖓᓄ, ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ ᓄᖅᑲᕐᕕᐅᕙᑦᑐ ᑐᕌᑦᑐᑎ ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᒧ ᐊᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᒥ. ᒥᓐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᐳᑦᑐᓂᑉᐹᖑᖃᑕᐅᔪᓂ ᖃᖅᑲᖃᒻᒥᔪ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᐅᔪᐃᑦᑑᑉ ᑭᔾᔨᖓ, ᓯᔾᔭᖏᑦ ᑲᖏᑦᑐᒥᑦᑐᐃᑦ, ᐊᒃᓵᔫᑉ ᐊᖅᑯᑎᖓ, ᐊᑐᑦᑕᐅᕙᑦᑐᒥᓂ ᐃᓄᓐᓄ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᐊᓗ. ᐊᓯᖏ ᐊᑐᑦᑕᐅᓯᐅᑦ ᐳᓛᕆᐊᑦᑐᓄ ᐱᓱᒋᐊᑦᑐᑦᑐᑎ, ᑐᐱᕆᐊᑦᑐᑦᑐᑎ, ᓯᐊᕐᕆᔮᑯᑖᕆᐊᑦᑐᑦᑐᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑭᑑᕆᐊᑦᑐᑦᑐᑎ..

ᓴᓇᓐᖑᐊᒐᑦᑖᐸᑦᑐᓄ, ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ ᐅᖅᑯᕐᒥᐅᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᑦᑏᑦ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᑉᐸᑦᑐ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓐᖏᑦᑐᓂ ᐃᓄᓐᓄ ᑎᑎᑦᑐᒐᓐᓂᑦ, ᓴᓇᓐᖑᐊᒐᓐᓂᑦ, ᓄᕕᔅᓴᒐᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᔅᓱᒐᓐᒻᓂᑦ. ᐳᓚᕋᕝᕕᒋᔭᕗᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᑦᑐ ᐸᕐᓇᑎᓪᓗᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᖃᒃᑯᕕᖃᑦᑐᓂ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪ ᐃᓕᖅᑯᓯᒋᔭᑦᑎᓐᓂ.. ᐃᓇᖏᑦᑎᕗᒍ ᐃᓕᓐᓂ ᑕᑯᒋᐅᓪᓗᑎ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᕆᔭᑦᑎᓐᓂ.

ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓂᐊᖅᑲ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᕗᑦ!

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ

ᓴᑭᐊᓯ ᓴᐅᑦᓗᐊᐱᒃ
ᒪᐃᔭ