Skip to main content

ᓄᓇᓕᐅᔪᒧ ᓇᓗᓇᐃᔅᓯᒋᐊᓐᓂᖅ, ᒪᑦᓯ 31, 2011

1. ᐊᑐᕆᐊᓐᓂᑦ ᐊᑦᑏᓂᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ

• ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑲᔪᓯᓂᐊᑦᑐ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐅᔪᒥ ᐊᑦᑏᓂᐅᔪᓂ ᐊᑐᕆᐊᓐᓂᑦ ᐸᖕᓂᕐᑑᒥᑦ.
• ᐊᐱᕆᓂᐊᑦᑕᕗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑎᖃᖁᔭᖏᓐᓂ ᐊᑐᕆᐊᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᑦᑎᓐᓂ.
• ᓂᕆᐅᑦᑐᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑕᖃᓐᓂᐊᙵ ᓄᓇᓕᐅᔪᒧ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓛᑦᑐᓂ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᔅᓵᓄᑦ.

2. ᐃᑭᑦᑎᕕᓕᕆᓂᐅᔪᒧ ᓇᓗᓇᐃᔅᓯᒋᐊᓐᓂᖅ

• ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓱᓕ ᐱᓇᓱᑦᑐ ᐃᑭᑦᑎᕕᔅᓴᐅᒐᔭᑦᑐᒥᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᐊᑦᑐᒧ ᐋᖅᑭᐅᒪᒍᑎᔅᓴᑐᐊᕆᓗᒍ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖓᓐᓂ ᐊᒃᓯᕕᒋᔭᑦᑎᓐᓂᑦ.
• ᐅᑕᖅᑭᔪᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓴᖅᑮᓂᐊᑦᑕᖏᓐᓂ ᐱᔭᕇᑦᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓐᓂᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᔅᓵᓄᑦ.

3. ᐊᖏᕐᕌᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒧ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ

• ᐅᖃᐅᓯᕆᓯᒪᒻᒥᒐᑦᑎᒍ, ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᒍᒪᕗ ᐊᖏᕐᕌᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒧ ᒪᓕᒐᕋᓛᒻᒥᑦ.
• ᐱᔾᔪᑎᖃᑦᑐ ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᑦᑎᑦᑎᒐᔭᙵ ᐱᓯᒪᔭᐅᙱᑦᑐᓂ ᓱᕈᓯᓐᓂᑦ ᐊᓃᕆᐊᖃᕈᙱᑦᑎᑕᐅᓗᑎ ᐅᓐᓄᐊᖑᑎᓪᓗᒍ.
• ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᑦᑎᑦᑎᓂᐊᑦᑐ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᔪᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᓪᓗᑎ ᓱᕈᓯᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᔪᐃᑦ ᐸᓯᔭᔅᓴᕈᑦᑎᑕᐅᒐᔭᑦᑐ ᒪᓕᒐᕋᓛᑦᑎᒍ ᓱᕈᓯᖏᑦ ᐊᓃᓐᓂᖅᑲᑕ ᐅᓐᓅᑎᓪᓗᒍ.
• ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᕕᔾᔪᐊᑎᑦᑎᓚᐅᑦᑐ ᐱᖓᑦᑎᐅᑎᓪᓗᒍ ᒪᑦᓯ 2ᒥ ᑖᓐᓇ ᓄᖅᑲᑦᑎᑕᐅᓚᐅᑦᑐ ᐃᓄᖃᙱᓗᐊᓐᓂᕆᓚᐅᑕᖓᓄ.
• ᓈᓚᐅᑎᒃᑰᖃᑦᑕᑎᑦᑎᓛᑦᑐᒍ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ.
• ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᒍᒪᓕᕋᔭᑦᑐ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᒪᓕᒐᕋᓛᒻᒥᑦ.

4. ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒥᕐᓗᓕᕆᓂᐅᔪᒧ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

• ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖅ ᖄᖏᐅᑎᓯᒪᙱᑦᑐ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᐅᑦᑐᒍ ᕿᒥᕐᓗᓕᕆᔨᑦᑕᖃᓛᙵ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥᑦ ᐄᐳᕉᓕᖃᑦ
• ᕿᒥᕐᓗᓕᕆᔨᒃ ᐃᓂᖃᓛᑦᑐ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ.

5. ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑮᓇᐅᔭᑦᑐᕈᑎᔅᓴᖏᑦ 2011ᒥ 2012ᒧᑦ

• ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑲᑎᒪᔨᖏ ᐊᖏᔅᓯᒪᔪᑦ ᓄᑖ ᐊᑐᑦᑐᔅᓴᐅᓂᐊᑦᑐᓂ ᑖᓐᓇ ᐱᒋᐊᓐᓂᖃᓐᓂᐊᑦᑐ ᐄᐳᕈ 1ᒥᑦ
• ᐊᑐᑦᑐᔅᓴᐃᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

ᑮᓇᐅᔭᐃ ᐃᓯᓐᓂᐊᑦᑐᒋᔭᐅᔪᑦ $6,366,177.00ᓂ
ᑮᓇᐅᔭᓂ ᐊᑐᓐᓂᐊᑦᑐᒋᔭᐅᔪᑦ $6,036,459.00ᓂ

ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᓐᓂᐊᑦᑐ $329,718.00ᓂ

ᑮᓇᐅᔭᔅᓵᖑᓂᐊᑦᑐ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ $3,697,037.00

6. ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑭᓱᖏᓐᓂ ᓈᓴᐃᓂᖅ

• ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑦᑎᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐱᔭᕇᔅᓯᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᑉᐹᑦᑎᐊᒥ ᓈᓴᐃᓂᐅᔪᖅ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑭᓱᓕᒫᑦᑎᐊᖏᓐᓂᑦ.
• ᑕᒪᓐᓇ ᐱᕕᖃᑦᑎᑦᑎᙳᓱᑦᑐ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ ᐱᑦᑎᐊᔅᓯᒪᔪᓂ ᑕᑯᓐᓇᔅᓯᒪᓗᒋ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᐅᔫᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ.

7. ᐸᖕᓂᕐᑑᒥ ᓂᕈᐊᓐᓂᐅᓛᑦᑐ

• ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑲᑎᒪᔨᖏ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᓂᕈᐊᑦᑐᖃᓛᙵ ᓯᑉᑎᐊᒻᐸ 12, 2011ᒥ ᐃᓂᑖᕆᔭᐅᓂᐊᑦᑐᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᑦᑎᒧᑦ.
• ᐱᕕᖃᑦᑎᑦᑎᓂᐊᑦᑐᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑲᑕ.

8. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓴᖅᑭᔮᑦᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᖅᑯᑎᔅᓴᓕᕆᓂᐅᔪᒧᑦ

• ᒪᐃᔭ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑐ ᐊᖅᑯᑎᑕᖃᙱᓗᐊᓐᓂᖓᓄ ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᐸᒻᒪ ᐊᓯᕙᑦᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓐᓄᑦ.
• ᒪᐃᔭ ᐊᐱᕆᓯᒪᔪ ᓄᓇᓕᕆᔨᒥ ᓴᓇᓗᓂ ᓄᓇᙳᐊᒥᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒥ ᐊᖅᑯᑎᔅᓴᐅᒐᔭᑦᑐᓂᑦ.
• ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᑦᑐ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕈᒪᓂᐊᕆᓪᓗᑎ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥᑦ.
• ᐅᓇ ᓴᖅᑭᔮᑦᑐ ᑮᓇᐅᔭᖃᑦᑎᑕᐅᔪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᓪᓗ.
• ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖃᖃᑦᑕᓂᐊᑦᑐ $50,000.00ᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫ ᐱᖓᓱ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᕝᕗᖓ ᓴᖅᑭᔮᑦᑎᑕᐅᔪᒧᑦ.

9. ᐋᓐᓂᐊᖃᓐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄ ᒥᓂᔅᑕ ᐳᓛᕆᐊᑦᑐ

• ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪ ᓕᐅᓇ ᐊᒡᓘᑲᖅ ᐳᓛᕆᐊᓛᑦᑐ ᐸᖕᓂᕐᑑᒧᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ, ᐄᐳᕈ 4ᒥᑦ.
• ᑎᑭᓛᑦᑐ ᕗᔅᑦ ᐃᐅᒃᑯ 9:00ᒧᖅᑲ ᐅᓪᓛᒃᑯ

10. ᕿᒻᒦᑦ ᑕᒫᓂᖅᑭᔪᐃᑦ

• ᑕᖅᑭᒐᓴᒋᓕᑦᑕᑎᓐᓂ, ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯ ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᓱᔅᓯᒪᒐᓗᐊᙵᑕ ᐊᒥᓲᓕᑦᑐᓂ ᑕᒫᓂᖅᑭᔪ ᕿᒻᒥᓂᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ.
• ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᑉᐸᑦᑐ ᐆᒪᔪᖁᑎᓖᑦ ᐆᒪᔪᖁᑎᒋᔭᖏ ᑕᒫᓂᖅᑭᖏᒃᑲᓗᐊᒻᒪᖔᑕ.
• ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇ ᕿᒻᒥᖅ ᑕᒫᓂᖅᑭᔪ ᖁᕿᑦᑕᐅᔪᓐᓇᑦᑐ ᖁᕿᑦᑕᐅᓂᐊᑦᑐᓂᓗ ᒪᓕᓪᓗᑎ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᐅᔪᒧ ᒪᓕᒐᕋᓛᒻᒥᑦ.

ᐅᓇ ᓇᓗᓇᐃᒋᐊᕈᑎ ᐃᓄᑦᑎᑑᓕᑦᑎᑕᐅᓂᐊᑦᑐ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᑦᑎᑕᐅᓗᓂ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯ ᑐᕌᑦᑕᕐᕕᒋᔭᑦᑎᓐᓄᑦ.