Skip to main content

ᓂᕈᐊᕐᓇᖅ

ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐅᕆᓂᖅ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑯᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᓂᓄᑦ: ᒪᐃᔭ, ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᒃᑯᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᓂᕈᐊᕋᔅᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑭᒃᑰᒪᖔᑕ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᕗᑦ ᐅᒨᖓ ᑎᑎᖅᑲᒧᑦ.

ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓛᖅᑐᑦ ᑏᓰᕝᕙ 9, 2013.

AttachmentSize
ᒪᐃᔭ - 2013.pdf316.1 KB
ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ - 2013.pdf348.38 KB
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ - 2013.pdf300.94 KB
ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᒃᑯᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓ - 2013.pdf271.88 KB
ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ - 2013.pdf298.33 KB