Skip to main content

ᐳᓚᕋᑦᑎᓄ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯ ᑐᕌᕐᕖᑦ

ᐊᑐᑦᑐᐃ ᐊᓯᖏᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯ ᑐᕌᕐᕖᑦ ᐳᓛᕆᐊᑦᑐᓄ ᐸᖕᓂᕐᑑᒧ

ᐅᖅᑯᕐᒥᐅᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᑦᑏᑦ
ᑲᓇᑕᒥ ᒥᓐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯ - ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ ᒥᓐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ
ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᓂᖅ

ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᑎᔩᑦ

ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᑎᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᑎᔪᓐᓇᑦᑐ ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ ᒥᕐᖑᓯᕐᕕᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕆᓪᓗᑎ ᐸᖕᓂᕐᑑᑉ ᖃᓂᒋᔮᓂ. ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᓂᐊᑦᑐᑎ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᑎᔨᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐊᖕᒫᓕᒃ ᐳᓚᕋᑦᑎᓄ ᑐᕌᑦᑕᕐᕕᒃᒧ.