Skip to main content

ᐆᒪᔪᐃᑦ


ᐊᕿᕐᕆᖅ. ᑕᐃᕕᑦ ᕿᓚᕝᕙᐅᑉ ᐊᔾᔨᓕᐅᑦᑕᖏᑦ.


"ᑕᑯᔪᒥᓇᓐᖏᑦᑐ ᐃᖃᓗᒃ". ᑕᐃᕕᑦ ᕿᓚᕝᕙᐅᑉ ᐊᔾᔨᓕᐅᑦᑕᖏᑦ.


ᐸᖕᓂᕐᑑᑉ ᓄᓇᖓ ᐃᖃᓗᓕᐊᓗᒃ. ᑕᐃᕕᑦ ᕿᓚᕝᕙᐅᑉ ᐊᔾᔨᓕᐅᑦᑕᖏᑦ.


ᓇᓄᖅ. ᑕᐃᕕᑦ ᕿᓚᕝᕙᐅᑉ ᐊᔾᔨᓕᐅᑦᑕᖏᑦ.